תקנון האתר

תקנון שימוש באתר ורכישת פריטים דרך האתר

שים לב, הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון. השימוש והרכישה דרך אתר זה מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה ומהווה הסכם בינך לבין MBM"  שיווק ישיר" –  להלן "החברה"

אתר זה הינו חנות מקוונת דרכו תוכל להזמין ולרכוש חלקי חילוף לרכבים/פריטים אחרים.

כל הרשום בתקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו בסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין חברת "MBM  שיווק ישיר", אשר בכתובת : רחוב אהוד 120 כפר האורנים המפעילה ומנהלת אתר זה.

"MBM  שיווק ישיר" תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.

דואר אלקטרוני :  mbm.marketing2015@gmail.com

תקנון האתר :

ביצוע רכישה ואופן התשלום באתר

1.בעת ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "פעולה") הנך נדרש תחילה  להקליד

פרטים אישיים כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.

לאחר ביצוע שלב זה הופך את מבצע הפעולה ללקוח (להלן: "הלקוח").

2.על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטי זיהוי נכונים אחרת לא יהא באפשרות "MBM  שיווק ישיר " להבטיח את ביצוע

ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית "MBM שיווק ישיר" לקבל או לדחות את ההזמנה, כולה או חלקה.

3.יובהר, כי רק קבלת אישור מעת "MBM שיווק ישיר" באמצעות משלוח הודעת דואר האלקטרוני/או טלפונית על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההזמנה

לרכישה המבוקשת.

4.רכישת מוצר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, של הלקוח אשר מחזיק בהרשאה לעשות בו שימוש. ברכישת מוצר, מצהיר הלקוח כי הינו הבעלים

החוקי של כרטיס האשראי אשר ישמש כאמצעי תשלום   (להלן: "העסקה").

5.בכל מקרה שבו יתברר כי בידי המשתמש לא הייתה הרשאה לשימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה "MBM  שיווק ישיר" זכאית לשיפוי מלא מאת הלקוח לגבי

כל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו ל "MBM שיווק ישיר" כתוצאה מכך.

לתשומת לבך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

6.במקרה ולא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תבוטל העסקה באופן מיידי.

7.יובהר ויודגש, כי עסקה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת התשלום וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי לשם ביצוע העסקה. במקרה כאמור,

ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. יובהר ויודגש, כי המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי הספקים של MBM שיווק ישיר, אך אין "MBM שיווק ישיר" מחזיקה במלאי כשלהו  כמו כן, יובהר כי הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי הספק.

8.על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לבדיקת התאמת המוצרים אותם הוא מזמין לדגם הרכב. אשר על כן, "MBM  שיווק ישיר" ממליצה כי הלקוח יוודא היטב

את סוג הרכב , שנתון, סוג דלק, ודגם הרכב כפי המופיע ברישיון הרכב.

9."MBM שיווק ישיר" תדגיש, כי הינה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא ולעדכן את האתר במספר המוצרים המוצגים למכירה ואשר יימצאו במלאי הספק במועד

הרכישה ועד למועד אספקתם. אך בהחלט עלול להיות מצב בו מפורסמים פריטים אשר לא קיימים במלאי. ואין הדבר ישמש עילה לטענה או תביעה כל שהיא לרבות בגין רכישת מוצר, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 1. 10. "MBM שיווק ישיר" תדגיש, כי לעיתים עשוי להיות מצב בו התבצע תשלום לטובת רכש פריט מסויים, אך רכש הפריט הספציפי הזה מצריך תיאום דרישות מהלקוח, כגון: החזרת גוף ישן, או הדרכה מיוחדת לפני משלוח הפריט. ואז תאלץ החברה לבצע חיוב נוסף, או לחילופין לבטל את הרכישה לפני ביצוע המשלוח עצמו.

משלוחים

11."MBM שיווק ישיר" תפקח על אספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהוקלדה בעת הזמנת הפריט.

12.המוצרים המוזמנים באתר, יסופקו על ידי "MBM  שיווק ישיר" בתוך 3 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי הזמנת המוצר. למען הסר ספק, ימי שישי

שבת, מועדים וחגים אינם נמנים עם ימי עסקים.

13.בעת אספקת המוצר לבית הלקוח/מוסך על הלקוח או מיופה כוחו, להיות נוכח בעת קבלת דבר המשלוח ולאשר בחתימתו על טופס האספקה על קבלת המוצר.

14.על אף האמור לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "MBM שיווק ישיר" ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לספק את המוצר ללקוח תוך מועד אספקה

אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.

15."MBM שיווק ישיר" לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה על ידי הלקוח, או במקרה של אי המצאות הלקוח

במועד אשר תואם איתו, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.

16.בעת ביצוע הזמנה הנך מאשר את תנאי המשלוח אלו ומאשר ל "MBM שיווק ישיר" לחייב אותך באמצעות כרטיס האשראי בכל חיוב נוסף בגין ניסיונות משלוח

נוספים, או בגין אי החזרת הפיקדון כפי שייפורט בהמשך.

17.דמי המשלוח הכלולים במחיר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ו/או כאשר נדרש כח אדם נוסף ו/או מיומן ו/או שימוש באמצעים מיוחדים ו/או

פירוק והרכבה (להלן: "הובלה מיוחדת"). במקרה של הובלה מיוחדת, ייגבה תשלום נוסף על דמי המשלוח הקבועים, בהתאם למען המסירה ואמצעי

ההובלה הנדרשים.

18.במקרה בו לא ניתן היה לספק את המוצר לכתובת הלקוח מטעמים שאינם קשורים ב MBM שיווק ישיר, מוסכם כי בחלוף 14 ימי עסקים ממועד ניסיון ביצוע

אספקת המוצר לראשונה, הדבר יחשב כוויתור הלקוח על המוצר. והלקוח יחויב בגין המשלוח בלבד.

19.בעת אספקת המוצר במשרדי "MBM שיווק ישיר" או בבית הלקוח, רשאית "MBM שיווק ישיר"  לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

ביטול עסקה

20.לקוח המבצע פעולת רכישה, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. (להלן: "החוק") והתקנות

שהותקנו על פיו.

21.להלן התנאים והדרך בא תבוצע הפעולה באתר לביטול עסקת הרכישה, כדלקמן:

א. .ברכישה של פריט – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ב.ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל "MBM שיווק ישיר" בלבד, באמצעות  שליחת הודעה דואר אלקטרוני לכתובת: mbm.marketing2015@gmail.com

22.תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה אשר באחריות "החברה" בלבד: ביטל הלקוח עסקה עקב פגם במוצר נושא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר "MBM שיווק ישיר" ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר, תבטל את החיוב בכרטיס האשראי, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב

כאמור, ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם.

23.תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

.יובהר ויודגש: על פי חוק הגנת הצרכן, "MBM שיווק ישיר" תגבה דמי ביטול בשיעור של עד 10% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה. וכמו כן תגבה את דמי המשלוח עבור הפריט או השירות.

24.החזרת מוצר לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפוף לזכותה של "MBM שיווק ישיר" לתבוע או לחייב בכרטיס אשראי את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, החזרת המוצר תהה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

25."MBM שיווק ישיר" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים, כדלקמן:

א. במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר חריגה וברורה, בין במחיר המוצר ובין בתיאור המוצר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך מכירת המוצרים.

ג. היה ויתברר ל"MBM שיווק ישיר" כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג'.

26 .הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה,

תבוטל הזמנתך ו"MBM  שיווק ישיר "תימנע מחיוב כלשהו. במקרה שבוצע תשלום בגין המוצר, תשיב "MBM שיווק ישיר" כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ושולם. למעט בגין

השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע פעולת הרכישה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "MBM שיווק ישיר" בגין ביטול העסקה כאמור

בסעיף זה.

אחריות

27." MBM שיווק ישיר" מאפשרת ללקוחותיה לרכוש באמצעות האתר מוצרים ממיטב היצרנים הפועלים בעולם בדרך נוחה, קלה, מהירה ובמחירים  הנמוכים בצורה משמעותית מהמחירים המצויים בשוק חלקי החילוף בישראל. עם זאת, "MBM שיווק ישיר" אינה יצרן המוצרים שיש בדעתך לרכוש באתר.

לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, "MBM שיווק ישיר" ו/או מי מטעמה מעניקים אחריות של 6 חודשים למוצרים המוצעים באתר לאחר מכירתם, למעט אחריות בגין, התקנתם ו/או תיקונם, אלא אם נכתב אחרת.

28.על כל הרוכש את המוצרים מוטלת החובה להתקינם אך ורק באמצעות בעל מקצוע המיומן בכך ובעל תעודת הסמכה רשמית. "MBM שיווק ישיר" לא תהיה אחראית בגין כל פגם ו/או נזק אשר יגרמו כתוצאה של התקנה בלתי מקצועית של המוצר.

 1. 29. "MBM שיווק ישיר" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

30."MBM שיווק ישיר" תבהיר, כי לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על

מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. עם זאת באפשרותך להשתמש בשירות ההתקנות של "MBM שיווק ישיר" הניתן במוסכי ההסדר אשר מופיעים ברשימת האתר.

 1. 31. בכל מקרה, להדגיש, כי האחריות הניתנת למוצרים הינה רק למוצר עצמו ולא לעלות ההתקנה הכרוכה בכך. כלומר תמורת המוצר הפגום, יתקבל מוצר תחליפי אחר ללא עלות נוספת, למעט דמי משלוח.

32.אחריות כללית בגין פעילות האתר:

א. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא לא תהה למשתמש או למבצע פעולת רכישה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "MBM שיווק ישיר" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

ב. "MBM שיווק ישיר" עושה כל מאמץ אפשרי לשמור על תקינות ופעילות האתר. עם זאת, אין באפשרות "MBM שיווק ישיר" להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו

ללא הפסקות או תקלות. "MBM שיווק ישיר" לא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת הארציים ו/או הבינלאומיים. בכל מקרה תינתן האפשרות לייצור קשר טלפוני עם מנהל האתר בכדי לנסות לפתור צרכים או בעיות דחופות.

ג. "MBM שיווק ישיר" לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר שאינם בשליטתה המלאה.

מדיניות פרטיות

33.האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר.

34.על מנת לרכוש מוצר, תידרש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 1. 35. ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של MBM שיווק ישיר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר הלקוח לאגור מידע כאמור וכן להעבירו.

36."MBM שיווק ישיר" תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמי בחינת נתונים סטטיסטים וזאת על מנת לשפר את פעילות האתר, אולם יש להדגיש כי נתונים אלא יהיו אנונימיים ולא יתייחסו או יזהו לקוח כזה או אחר.

37.מעבר לשימוש הנ"ל "MBM שיווק ישיר" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה מהלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או על מנת למנוע

שימוש לרעה. הגישה למידע אודות לקוחותיה יתאפשר רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

 1. 38. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

 

זכויות קניין רוחני

 1. 39. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, לרבות התמונות, ואלא אם נאמר אחרת, הינן של MBM שיווק ישיר.  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל,  בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי

  ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר.

הגבלת אחריות האתר

 1. 40. ל"MBM שיווק ישיר" אין ולא תהא כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם לכל

  מאן דהוא לרבות לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או לקוח ו/או למחזיק מוצר כלשהו ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר  ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע הזמנה באתר.

41.כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן

מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר הינם על אחריות המשתמש בלבד.

42.השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי הוגן וכיוצא בזה באתר ו/או כל שימוש האסור על פי תקנון זה.

43.למשתמש לא תהא כל טענה כלפי "MBM שיווק ישיר" לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק

מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל וייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

44.מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, "MBM שיווק ישיר" אף תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים.

בעת הבעת הסכמתך לתקנון זה, הינך מחוייב לכתוב בו, על פי דין.

 

 

 

Existing User?

Lost your password?